خدمات تلفن همراه تبیان

احکام شرعی -
احکام تقلید
احکام طهارت
آب مطلق و مضاف
│ ┤آب کر
│ ┤آب قلیل
│ ┤آب جاری
│ ┤آب باران
│ ┘آب چاه
احکام آبها
احکام تخلی، بول و غائط کردن
│ ┤استبراء
│ ┘مستحبات و مکروهات تخلی
نجاسات
│ ┤بول و غائط
│ ┤منی
│ ┤مردار
│ ┤خون
│ ┤سگ و خوک
│ ┤کافر
│ ┤شراب
│ ┤فقاع
│ ┤عرق جنب از حرام
│ ┤عرق شتر نجاستخوار
│ ┤راه ثابت شدن نجاست
│ ┤راه نجس شدن چیزهای پاک
│ ┘احکام نجاسات
مطهرات
│ ┤آب
│ ┤زمین
│ ┤آفتاب
│ ┤استحاله
│ ┤کم شدن دو سوم آب انگور
│ ┤انتقال
│ ┤اسلام
│ ┤تبعیت
│ ┤برطرف شدن عین نجاست
│ ┤استبراء حیوان نجاستخوار
│ ┘غایب شدن مسلمان
احکام ظرفها
وضو
│ ┤وضوی ارتماسی
│ ┤دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است
│ ┤شرایط وضو
│ ┤احکام وضو
│ ┤چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت
│ ┤چیزهایی که وضو را باطل میکند
│ ┘احکام وضوی جبیره
غسلهای واجب
│ ┤احکام جنابت
│ ┤چیزهایی که بر جنب حرام است
│ ┤چیزهایی که بر جنب مکروه است
│ ┤غسل جنابت
│ │ ┤غسل ترتیبی
│ │ ┘غسل ارتماسی
│ ┘احکام غسل کردن
استحاضه
│ ┘احکام استحاضه
حیض
│ ┤احکام حایض
│ ┤اقسام زنهای حایض
│ │ ┤صاحب عادت وقتیه و عددیه
│ │ ┤صاحب عادت وقتیه
│ │ ┤صاحب عادت عددیه
│ │ ┤مضطربه
│ │ ┤مبتدئه
│ │ ┘ناسیه
│ ┘مسائل متفرقه حیض
نفاس
غسل مس میت
احکام محتضر
احکام بعد از مرگ
│ ┤احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت
│ │ ┤احکام غسل میت
│ │ ┤احکام کفن میت
│ │ ┤احکام حنوط
│ │ ┤احکام نماز میت
│ │ ┤دستور نماز میت
│ │ ┤مستحبات نماز میت
│ │ ┤احکام دفن
│ │ ┘مستحبات دفن
│ ┘نماز وحشت
نبش قبر
غسلهای مستحب
تیمم
│ ┤دوم از موارد تیمم
│ ┤سوم از موارد تیمم
│ ┤چهارم از موارد تیمم
│ ┤پنجم از موارد تیمم
│ ┤ششم از موارد تیمم
│ ┤هفتم از موارد تیمم
│ ┤چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است
│ ┤دستور تیمم
┘┴احکام تیمم
احکام نماز
نمازهای واجب
│ ┤نمازهای واجب یومیه
│ │ ┤وقت نماز ظهر و عصر
│ │ ┤وقت نماز مغرب و عشا
│ │ ┤وقت نماز صبح
│ │ ┤احکام وقت نماز
│ ┘┴نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود
نمازهای مستحب
│ ┤وقت نافلههای یومیه
│ ┘نماز غفیله
احکام قبله
پوشانیدن بدن در نماز
لباس نمازگزار
│ ┤شرط اول
│ ┤شرط دوم
│ ┤شرط سوم
│ ┤شرط چهارم
│ ┤شرط پنجم
│ ┤مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
│ ┤چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است
│ ┘چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است
مکان نمازگزار
│ ┤جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است
│ ┘جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است
احکام مسجد
اذان و اقامه
│ ┘ترجمه اذان و اقامه
واجبات نماز
│ ┤نیت
│ ┤تکبیرة الاحرام
│ ┤قیام <ایستادن>
│ ┤قراءت
│ ┤رکوع
│ ┤سجود
│ │ ┤چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است
│ │ ┘مستحبات و مکروهات سجده
│ ┤سجده واجب قرآن
│ ┤تشهد
│ ┤سلام نماز
│ ┤ترتیب
│ ┘موالات
قنوت
ترجمه نماز
│ ┤ترجمه سوره حمد
│ ┤ترجمه سوره قل هو الله احد
│ ┤ترجمه قنوت
│ ┤ترجمه تسبیحات اربعه
│ ┘ترجمه تشهد و سلام
تعقیب نماز
صلوات بر پیغمبر
مبطلات نماز
چیزهایی که در نماز مکروه است
مواردی که میشود نماز واجب را شکست
شکیات
│ ┤شکهای باطل
│ ┤شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد
│ │ ┤شک در چیزی که محل آن گذشته است
│ │ ┤شک بعد از سلام
│ │ ┤شک بعد از وقت
│ │ ┤کثیرالشک < کسی که زیاد شک میکند >
│ │ ┤شک امام و ماموم
│ │ ┘شک در نماز مستحبی
│ ┘شکهای صحیح
نماز احتیاط
سجده سهو
│ ┘دستور سجده سهو
قضای سجده و تشهد فراموش شده
کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز
نماز مسافر
│ ┘مسائل متفرقه
نماز قضا
│ ┘نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است
نماز جماعت
│ ┤شرایط امام جماعت
│ ┤احکام جماعت
│ ┤(1) چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است
│ ┘چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است
نماز آیات
│ ┘دستور نماز آیات
نماز عید فطر و قربان
اجیر گرفتن برای نماز
احکام روزه
نیت
چیزهایی که روزه را باطل میکند
│ ┤خوردن و آشامیدن
│ ┤جماع
│ ┤استمنا
│ ┤دروغ بستن به خدا و پیغمبر
│ ┤رساندن غبار غلیظ به حلق
│ ┤فرو بردن سر در آب
│ ┤باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
│ ┤اماله کردن
│ ┤قی کردن
│ ┘احکام چیزهایی که روزه را باطل میکند
آنچه برای روزهدار مکروه است
جاهایی که قضا و کفاره واجب است
│ ┤کفاره روزه
│ ┤جاهایی که فقط قضای روزه واجب است
│ ┘احکام روزه قضا
احکام روزه مسافر
کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
راه ثابت شدن اول ماه
روزههای حرام و مکروه
روزههای مستحب
احکام خمس
منفعت کسب
معدن
گنج
مال حلال مخلوط به حرام
جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست میآید
غنیمت
زمینی که کافر ذمی از مسلمانان بخرد
مصرف خمس
احکام زکات
شرایط واجب شدن زکات
زکات گندم و جو و خرما و کشمش
نصاب طلا
نصاب نقره
زکات شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نصاب گاو
نصاب گوسفند
مصرف زکات
شرایط کسانی که مستحق زکاتند
نیت زکات
مسایل متفرقه زکات
زکات فطره
│ ┤مصرف زکات فطره
┘┴مسائل متفرقه زکات فطره
احکام حج
احکام خرید و فروش
چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است
معاملات مکروه
معاملات (1) باطل
شرایط فروشنده و خریدار
شرایط جنس و عوض آن
صیغه خرید و فروش
خرید و فروش میوهها
نقد و نسیه
معامله سلف
│ ┤شرایط معامله سلف
│ ┘احکام معامله سلف
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مواردی که انسان میتواند معامله را به هم بزند
مسائل متفرقه
احکام شرکت
احکام صلح
احکام اجاره
شرایط مالی که آن را اجاره میدهند
شرایط استفادهای که مال را برای آن اجاره میدهند
مسائل متفرقه اجاره
احکام جعاله
احکام مزارعه
احکام مساقات
کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرف کنند
احکام وکالت
احکام قرض
احکام حواله دادن
احکام رهن
احکام ضامن شدن
احکام کفالت
احکام ودیعه <امانت>
احکام عاریه
احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
احکام عقد
│ ┤دستور خواندن عقد دائم
│ ┤دستور خواندن عقد غیر دائم
│ ┤شرایط عقد
│ ┤عیبهایی که به واسطه آنها میشود عقد را به هم زد
│ ┤عدهای از زنها که ازدواج با آنها حرام است
│ ┤احکام عقد دائم
│ ┘متعه یا صیغه
احکام نگاه کردن
مسائل متفرقه زناشویی
احکام شیردادن
│ ┤شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است
│ ┤آداب شیر دادن
┘┴مسائل متفرقه شیردادن
احکام طلاق
عده طلاق
│ ┘عده زنی که شوهرش مرده
طلاق بائن و طلاق رجعی
│ ┘احکام رجوع کردن
طلاق خلع
طلاق مبارات
احکام متفرقه طلاق
احکام غصب
احکام مالی که انسان آن را پیدا میکند
احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
دستور سر بریدن حیوانات
شرایط سر بریدن حیوان
دستور کشتن شتر
چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است
چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است
احکام شکار کردن با اسلحه
شکار کردن با سگ شکاری
صید ماهی
صید ملخ
احکام خوردنیها و آشامیدنیها
(1) چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است
چیزهایی که در غذا خوردن (1) مکروه است
(1) مستحبات آب آشامیدن
(1) مکروهات آب آشامیدن
احکام نذر و عهد
احکام قسم خوردن
احکام وقف
احکام وصیت (1)
احکام ارث
ارث دسته اول
ارث دسته دوم
ارث دسته سوم
ارث زن و شوهر
┘─مسائل متفرقه ارث


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,570,128,041