خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - شکیات/ - شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد/ - شک در چیزی که محل آن گذشته است - آیت الله العظمی امام خمینی

1168 - اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یا نه مثلا شک کند که حمد خوانده یا نه چنانچه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام دهدنشده باید آنچه را که در انجام آن شک کرده بجا آورده و اگر مشغول کاری که بایدبعد از آن انجام دهد شده به شک خود اعتنا نکند.

1169 - اگر در بین خواندن آیه ای شک کند که آیه پیش را خوانده یا نه ، یا وقتی آخر آیه را می خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه باید به شک خود اعتنانکند.

1170 - اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن مانند ذکر و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه باید به شک خود اعتنا نکند.

1171 - اگر در حالی که به سجده می رود شک کند که رکوع کرده یا نه یا شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه ، به شک خود اعتنا نکند.

1172 - اگر در حال برخاستن شک کند که تشهد را بجا آورده یا نه بایداعتنا نکند، ولی اگر شک کند که سجده را بجا آورده یا نه باید برگردد و بجا آورد.

1173 - کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند اگر موقعی که حمد یا تسبیحات می خواند شک کند که سجده یا تشهد را بجا آورده یا نه ، باید به شک خود اعتنانکند و اگر پیش از آن که مشغول حمد یا تسبیحات شود شک کند که سجده یا تشهدرا بجا آورده یا نه ، باید بجا آورد.

1174 - اگر شک کند که یکی از رکنهای نماز را بجا آورد یا نه ، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده باید آن را بجا آورد، مثلا اگر پیش از خواندن تشهدشک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه ، باید بجا آورد و چنانچه بعد یادش بیایدکه آن رکن را بجا آورده بوده چون رکن زیاد شده نمازش باطل است .

1175 - اگر شک کند عملی را که رکن نیست بجا آورده یا نه ، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده باید آن را بجا آورد، مثلا اگر پیش از خواندن سوره شک کند که حمد را خوانده یا نه باید حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن یادش بیاید که آن را بجا آورده بوده چون رکن زیاد نشده نماز صحیح است .

1176 - اگر شک کند که رکنی را بجا آورده یا نه ، چنانچه مشغول تشهد است اگرشک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند و اگر یادش بیاید که آن رکن را بجا نیاورده در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید آن را بجاآورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است مثلا اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده را بجا نیاورده باید بجا آورد و اگر در رکوع یا بعداز آن یادش بیاید نمازش باطل است .

1177 - اگر شک کند عملی را که رکن نیست بجا آورده یا نه ، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است شده باید به شک خود اعتنا نکند، مثلا موقعی که مشغول خواندن سوره است اگر شک کند که حمد را خوانده یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند و اگربعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید بجاآورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش صحیح است ، بنابراین اگر مثلا در قنوت یادش بیاید که حمد را نخوانده باید بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید نماز او صحیح است .

1178 - اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه یا شک کند درست گفته یانه ، چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده ، یا به واسطه انجام کاری که نماز را به هم می زند از حال نمازگزار بیرون رفته باید به شک خود اعتنا نکند و اگر پیش از اینها شک کند باید سلام را بگوید ، اما اگردر صحیح گفتن سلام شک کند در هر صورت باید به شک خود اعتنا ننماید چه مشغول کاردیگر شده باشد یا نه .

1168 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل51، مسأله 102892-14

1169 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 102892-14

1170 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 122902-16

1171 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 102892-14

1172 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 102892-14

1173 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 112892-15

1174 - عروةالوثقى ،کتاب الصلاة، فصل 51، مسائل 10 و 13289 و 2902-14 و 16

1175 - عروةالوثقى ،کتاب الصلاة، فصل 51، مسائل 10 و 13289 و 2902-14 و 16

1176 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 132902-16

1177 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 132902-16

1178 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 142902-17

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,439,326