خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - بیع خیارى (بیع شرط)

1566 - اگر شخصی چیزی را به فردی به صورت بیع خیاری بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشتری، جایز است او یامشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟
ج. مبیع بعد از تحقّق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده، ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروشمجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می تواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد هرچند هنوز آن را قبضنکرده باشد. مشروط بر این که فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده باشد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,184,493