خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - نصاب نقره - آیت الله العظمی امام خمینی

1897 - نقره دو نصاب دارد : نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسدزکات آن واجب نیست . و نصاب دوم آن ، 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105مثقال اضافه شود باید زکات تمام 126 مثقال را بطوری که گفته شد بدهد و اگر کمتراز 21 مثقال اضافه شود فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد. بنابراین اگر انسان چهل یک هرچه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلا کسی که 110مثقال نقره دارد اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است .

1898 - کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده همه ساله باید زکات آن را بدهد.

1899 - زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد باید زکات آن را بدهند.

1900 - طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند، زکات ندارداگرچه رواج باشد.

1901 - کسی که طلا و نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد،مثلا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست .

1902 - چنان که سابقا گفته شد، زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره اواز نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نیست .

1903 - اگر در بین یازده ماه طلا و نقره ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگرعوض نماید، یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست ، ولی اگر برای فراراز دادن زکات این کارها را بکند، احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.

1904 - اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، باید زکات آنها را بدهد،و چنانچه به واسطه آب کردن وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.

1905 - اگر طلا و نقره ای که دارد خوب و بد داشته باشد، می تواند زکات هرکدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولی بهتر است زکات همه آنها را ازطلا و نقره خوب بدهد.

1906 - طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد، وچنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه ، زکات آن واجب نیست .

1907 - اگر طلا و نقره ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط باشد، نمی تواند زکات آن را از طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقره خالصی که در آن هست به اندازه زکاتی می باشد که بر او واجب است ، اشکال ندارد.

1897 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 3، قبل از مسأله 13952-285

1899 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، قبل از مسأله 1 (الثانى )3952-285

1900 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 3، قبل از مسأله 1 (الثانى )3952-285

1902 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة،فصل 3، قبل از مسأله 1 (الثالث )3952-286

1903 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 3، قبل از مسأله 1 (الثالث )3952-286

1904 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 3، قبلاز مسأله 1 (الثالث )3952-286

1905 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 3، مسأله 23952-286

1906 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 3، مسأله 33962-287

1907 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل3، مسأله 43962-287


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,621,929