خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - حیض/ - اقسام زنهای حایض/ - صاحب عادت عددیه - آیت الله العظمی امام خمینی

492 - زنهایی که عادت عددیه دارند سه دسته اند: اول : زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشدکه در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می شود. مثلا اگر ماه اول از روزاول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می شود. دوم : زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز ازخونی که می بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون نشانه حیض دارد در هر دوماه یک اندازه است ، اما وقت آن یکی نیست ، که در این صورت هر چند روزی که خون او نشانه حیض را دارد، عادت او می شود. مثلا اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم ، خون او نشانه حیض وبقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می شود. سوم : زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یابیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده ازده روز بیشتر نشود و شماره روزهای آن هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده با روزهای وسط که پاک بوده عادت حیض او می شود، و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. مثلا اگر ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود، و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود، عادت او هشت روزمی شود.

493 - زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببینداز ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خونهایی که دیده یک جور باشد، باید از موقع دیدن خون به شماره روزهای عادتش حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر همه خونهایی که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روزدیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر روزهایی که خون ، نشانه حیض را دارد باشماره روزهای عادت او یک اندازه است ، باید همان روزها را حیض و بقیه رااستحاضه قرار دهد. و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد، از روزهای عادت اوبیشتر است ، فقط به اندازه روزهای عادت او حیض ، و بقیه استحاضه است . و اگرروزهایی که خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او کمتر است ، باید آن روز را باچند روز دیگر که روی هم به اندازه روزهای عادتش شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

492 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 131011-322

493 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسأله 71051-335


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,141,137