خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات/ - دستور کشتن شتر - آیت الله العظمی امام خمینی

2595 - اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاک و حلال باشد، بایدبا پنج شرطی که برای سر بریدن حیوانات گفته شد کارد یا چیز دیگری را که از آهن وبرنده باشد، در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند.

2596 - وقتی می خواهند کارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است که شترایستاده باشد، ولی اگر در حالی که زانوها را به زمین زده یا به پهلو خوابیده و جلو بدنش رو به قبله است ، کارد را در گودی گردنش فرو کنند، اشکال ندارد.

2597 - اگر به جای این که کارد در گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند یاگوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر کارد در گودی گردنشان فرو کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است ، ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است ، به دستوری که گفته شد، کارد در گودی گردنش فرو کنند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است ، و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یا گوسفند یا مانند اینها فروکنند و تا زنده است سر آن را ببرند، حلال و پاک می باشد.

2598 - اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده بکشند یا مثلا در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آن جا بمیرد و کشتن آن به دستورشرع ممکن نباشد، چنانچه با چیزی مثل شمشیر که به واسطه تیزی آن بدن زخم می شود، به بدن حیوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال می شود و رو به قبله بودن آن لازم نیست ولی باید شرطهای دیگری را که برای سر بریدن حیوانات گفته شد،دارا باشد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,700,742