خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - ولىّ امر خمس

1003 - با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل (قدّس سرّه) و نظر مبارک حضرت عالی و بعضی فقهای دیگر که امر و جوهاتراجع به ولی امر مسلمین است، پرداخت وجوهات به غیر ولی امر چه حکمی دارد؟
ج. مقلدین هر یک از مراجع محترمِِ تقلید (دامت برکاتهم)، اگر در پرداخت سهمین مبارکین به استناد فتوای مرجع تقلید خودعمل کنند، موجب برائت ذمّه می شود .

1004 - آیا مصرف سهم مبارک سادات در امور خیریه ماننه ازدواج سادات، جایز است؟
ج. سهم سادات مانند سهم مبارک امام (ع) در اختیار ولیّ امر مسلمین است و در صورتی که اذن خاص باشد، مصرف سهمسادات در آن چه ذکر شده، اشکال ندارد .

1005 - آیا اجازه گرفتن از مجتهدی که مقلد از او تقلید می کند، برای مصرف سهم امام (ع) در عمل خیر مثلاً در حوزه علمیهیا دارالایتام، ضرورت دارد و یا اجازه هر مجتهدی کافی است؟ و اصولاً آیا اجازه مجتهد ضروری است؟
ج. اختیار سهمین مبارکین به طور کلی مربوط به ولی امر مسلمین است و کسی که بر عهده او و یا در مال وی مقداری حق امام(ع) یا سهم سادات باشد، باید آن را به ولیّ امر خمس یا وکیلی که از طرف او اجازه دارد، تسلیم کند، و اگر می خواهد آن را دریکی از موارد مقرر مصرف کند، باید ابتدا راجع به آن اجازه بگیرد، و در عین حال مکلّف باید فتوای مرجع تقلید خود را در آنرعایت نماید .

1006 - آیا وکلای حضرت عالی یا اشخاصی که وکیل در اخذ حقوق شرعی نیستند، مکلّف به دادن قبض رسید سهمین بهپرداخت کنندگان آن هستند یا خیر؟
ج. کسانی که حقوق شرعی خود را به وکلای محترم ما یا به اشخاص دیگر به قصد وصول به دفتر ما می دهند، از آن ها قبضیرا که دارای مهر ما می باشد، مطالبه کنند .

1007 - هنگامی که خمس را به وکلای حضرت عالی در منطقه تحویل می دهیم، گاهی سهم امام (ع) را به ما بر می گردانندو می گویند که از طرف حضرت عالی در این کار مجاز هستند، آیا مصرف مبلغی که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جایزاست؟
ج. اگر در اجازه کسی که مدعی اجازه است، شک دارید، می توانید به صورت محترمانه از او بخواهید که اجازه خطی خود را بهشما نشان بدهد و یا از او قبض رسید را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنید، اگر آنان طبق اجازه ای که از ما دارند عمل کردهاند، عملشان مورد تأیید است .

1008 - شخصی ملکی را با مال غیر مخمّس به قیمت بالایی خریده و مبلغ زیادی هم خرج اصلاح و تعمیر آن کرده است وبعد آن را به فرزند غیر بالغ خود هبه کرده و به طور رسمی به اسم او نموده است، با توجه به این که آن فرد در قید حیات است،مسأله خمس مکلّف مذکور چگونه است؟
ج. اگر آن چه را برای خرید ملک و اصلاح و تعمیر آن صرف کرده، از درآمدهای سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش درهمان سال و متناسب با شأن عرفی او باشد، خمس ندارد. در غیر این صورت واجب است که خمس آن را بدهد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,110,712