خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرف کنند - آیت الله العظمی امام خمینی

2252 - بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند. و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است : اول : روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت . دوم :بیرون آمدن منی . سوم : تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن .

2253 - روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست ، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

2254 - دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.

2255 - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است ، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خودمی کند صحیح نیست .

2256 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر قدر از مال خودرا به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند. و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهدصحیح است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,508,214