خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خرید و فروش/ - معامله سلف/ - احکام معامله سلف - آیت الله العظمی امام خمینی

2113 - انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.

2114 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد،مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته ، بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، و اگر این طورنباشد لازم نیست قبول کند، مثل آن که بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.

2115 - اگر جنسی را که فروشنده می دهد پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده ،مشتری می تواند قبول نکند.

2116 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.

2117 - اگر جنسی را که سلف فروخته ، در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله رابه هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.

2118 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,543,175