خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - جاهایی که قضا و کفاره واجب است/ - جاهایی که فقط قضای روزه واجب است - آیت الله العظمی امام خمینی

1688 - در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است ، و کفاره واجب نیست :اول : آنکه روزه دار در روز ماه رمضان عمدا قی کند.

1689 - اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی اختیار فرو رود، یا آب داخل بینی کند و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست .

1690 - مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است ، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد.

1691 - اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه ، بی اختیار یا از روی فراموشی آب وارد گلویش می شود، نباید مضمضه کند.

1692 - اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق یقین کند که صبح نشده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده ، قضا لازم نیست .

1693 - اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه ، نمی تواند افطار کند، ولی اگر شک کند که صبح شده یا نه ، پیش از تحقیق هم می تواند کاری که روزه را باطل می کندانجام دهد.

1688 - عروةالوثقى ، فى ما یتعلق بالکفارة، مسأله 2 (التاسع) و مسأله 33662-212
حضرات آیات گلپایگانى ، صافى گلپایگانى ، خویى ، تبریزى، فاضل لنکرانى ،و مکارم شیرازى صورت فوق را ذکر نفرموده اند، چون نظرشان مطابق متن نیست ، بلکه مى فرمایند: اگر عمدا قى کند در صورتى که مى دانسته قى کردن روزه را باطل مى کندکفاره هم بر او لازم است ، و آیةالله اراکى نیز مى فرماید: اگر عمدا قى کند بنابراحتیاط واجب باید کفاره بدهد ،
1689 - عروةالوثقى ، فى مایتعلق بالکفارة، مسأله 2 (التاسع)3662-212

1690 - عروةالوثقى ، فى ما یتعلق بالکفارة، مسأله 43662-212

1691 - عروةالوثقى ، فى ما یتعلق بالکفارة،مسأله 53662-213

1693 - عروةالوثقى ، فى ما یتعلق بالکفارة، مسأله 23662-212


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,547,141