خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - شرایط کسانی که مستحق زکاتند - آیت الله العظمی امام خمینی

1942 - کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شودشیعه نموده لازم نیست دوباره زکات بدهد.

1943 - اگر طفل یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد انسان می تواند به ولی او زکات بدهد، به قصد اینکه آنچه را می دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

1944 - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد می تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می رسد نیت زکات کنند.

1945 - به فقیری که گدایی می کند می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات رادر معصیت مصرف می کند نمی شود زکات داد.

1946 - به کسی که معصیت کبیره را آشکارا بجا می آورد احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.

1947 - به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه مخارج او برانسان واجب باشد می شود زکات داد، ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج اوبرانسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی اورااز زکات ندهد.

1948 - انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است اززکات بدهد ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.

1949 - اکر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود نماید،اشکال ندارد.

1950 - اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.

1951 - پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد پسر هم می تواند برای آن که پدرش زن بگیرد، زکات خود را به او بدهد.

1952 - به زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد یا خرجی نمی دهد ولی زن می تواند اورا به دادن خرجی مجبور کند نمی شود زکات داد.

1953 - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که بتواند مخارج آن زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند، نمی شود به آن زن زکات داد.

1954 - زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.

1955 - سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی اگر خمس وسایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گفتن زکات ناچار باشد می تواند از غیر سید زکات بگیرد ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است بگیرد.

1956 - به کسی که معلوم نیست سید است یا نه می شود زکات داد.

1942 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7،قبل از مسأله 1 و مسأله 84092-317

1943 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 14092-317

1944 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسائل 1 و 64092-317

1945 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7،بعد از مسأله 8 (الثانى ) و ختام فیه مسائل متفرقة (الثانیة و الثلاثون )410 و 4232-319 و 349

1946 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7، بعد از مسأله 8(الثانى )4102-319

1947 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 6، مسأله 264082-315

1948 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 94102-319

1949 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 184112-321

1950 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7،مسأله 184112-321

1951 - عروةالوثقى ،کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 174112-321

1952 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7،مسأله 114102-320

1953 - عروةالوثقى ،کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 124102-320

1954 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 144112-321

1955 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 204112-322

1956 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 7، مسأله 224122-322

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,624,327