خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خوردنیها و آشامیدنیها/ - (1) چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است - آیت الله العظمی امام خمینی

2636 - چند چیز در غذا خوردن مستحب است : اول : هر دو دست را پیش از غذابشوید. دوم : بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند. سوم : میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد، و پیش از غذا اول میزبان دست خود را بشوید بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسسته ، و بعد از غذا اول کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به طرف راست میزبان برسد. چهارم : در اول غذا"بسم الله " بگوید ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هرکدام آنها، گفتن "بسم الله " مستحب است . پنجم : با دست راست غذا بخورد. ششم : با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم : اگر چند نفر سر یک سفره نشسته اند، هر کسی از غذای جلو خودش بخورد. هشتم : لقمه را کوچک بردارد. نهم : سرسفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم : غذا را خوب بجود. یازدهم : بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. دوازدهم : انگشتها را بلیسد. سیزدهم : بعداز غذا خلال نماید، ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ درخت خرما خلال نکند. چهاردهم : آنچه بیرون سفره می ریزد جمع کند و بخورد. ولی اگر در بیابان غذابخورد، مستحب است آنچه می ریزد برای پرندگان و حیوانات بگذارد. پانزدهم : دراول روز و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد. شانزدهم : بعداز خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. هفدهم : در اول غذا و آخر آن نمک بخورد. هیجدهم : میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,508,411