خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام شیردادن/ - مسائل متفرقه شیردادن - آیت الله العظمی امام خمینی

2489 - مستحب است از زنها جلوگیری کنند که هر بچه ای را شیر ندهند زیراممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده اند و بعدا دو نفر محرم با یکدیگرازدواج نمایند.

2490 - کسانی که به واسطه شیر خوردن خویشی پیدا می کنند مستحب است یکدیگر رااحترام نمایند ولی از یکدیگر ارث نمی برند و حقهای خویشی که انسان با خویشان خوددارد برای آنان نیست .

2491 - در صورتی که ممکن باشد مستحب است بچه را دو سال تمام شیر بدهند.

2492 - اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین نرود زن می تواند بدون اجازه شوهربچه کس دیگر را شیر دهد، ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که به واسطه شیردادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود مثلا اگر شوهر او دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد زن نباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهدخودش مادر زن شوهر می شود و بر او حرام می گردد.

2493 - اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود باید دختر شیرخواری رامثلا دو روزه برای خود صیغه کند و در آن دو روز با شرایطی که در مساله 2474گفته شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد.

2494 - اگر مرد پیش از آن که زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطه شیرخوردن آن زن بر او حرام شده : مثلا بگوید شیر مادر او را خورده چنانچه تصدیق او ممکن باشد نمی تواند با آن زن ازدواج کند. و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف اورا قبول نماید عقد باطل است پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد یا نزدیکی کرده باشد ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است ، مهر ندارد و اگر بعداز نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده ، شوهر باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد.

2495 - اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده چنانچه تصدیق او ممکن باشد نمی تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگویدمثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن در مسأله پیش گفته شد.

2496 - شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می شود: اول : خبردادن عده ای که انسان از گفته آنان یقین پیدا کند. دوم : شهادت دو مرد عادل یاچهار زن که عادل باشند ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند مثلا بگویندما دیده ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در بین نخورده و همچنین سایر شرطها را که در مسأله 2474 گفته شد شرح دهند ولی اگر معلوم باشد که شرایط را می دانند و در عقیده با هم مخالف نیستند و با مرد وزن هم در عقیده مخالفت ندارند لازم نیست شرایط را شرح دهند.

2497 - اگر شک کنند بچه به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه یاگمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده ، بچه به کسی محرم نمی شود ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,140,689