خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - خوردن و آشامیدن - آیت الله العظمی امام خمینی

1573 - اگر روزه دار عمدا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب ، چه معمول نباشد مثل خاک وشیره درخت ، و چه کم باشد یا زیاد. حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد ودوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل می شود، مگر آنکه رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود.

1574 - اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده ، باید لقمه را از دهان بیرون آورد. و چنانچه عمدا فرو برد، روزه اش باطل است و به دستوری که بعدا گفته خواهد شد، کفاره هم بر او واجب می شود.

1575 - اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود.

1576 - احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می رود، خودداری کند. ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس می کند یابه جای دوا استعمال می شود، اشکال ندارد.

1577 - اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است ، عمدا فرو ببرد، روزه اش باطل می شود.

1578 - کسی که می خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می رود، چنانچه خلال نکند و چیزی از آن فرو رود روزه اش باطل می شود. بلکه اگر فرو هم نرود، بنابراحتیاط واجب باید قضای آن روز را بگیرد.

1579 - فرو بردن آب دهان ، اگر چه بواسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی کند.

1580 - فرو بردن اخلاط سر و سینه ، تا به فضای دهان نرسیده ، اشکال ندارد. ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.

1581 - اگر روزه دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد، می تواند به اندازه ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد، ولی روزه او باطل می شود. و اگرماه رمضان باشد، باید در بقیه روز از بجا آوردن کاری که روزه را باطل می کند،خودداری نماید.

1582 - جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلق نمی رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند. ولی اگر انسان ازاول بداند که به حلق می رسد، چنانچه فرو رود، روزه اش باطل می شود، و بایدقضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است .

1583 - انسان نمی تواند برای ضعف روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او به قدری است که معمولا نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.

1573 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، قبل از مسأله 13532-176
یعنى با توجه و التفات به اینکه روزه است ، چیزى بخورد یا بیاشامد،
1574 - عروةالوثقى ، فى احکام المفطرات ، مسأله 33602-199

1575 - عروةالوثقى ، فى احکام المفطرات ، قبل از مسأله 13602-198

1576 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2،مسأله 43532-177

1577 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، قبل از مسأله 13532-176

1578 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، مسأله 13532-176

1579 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، مسأله 23532-177

1580 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، مسأله 33532-177

1581 - عروةالوثقى ، فى احکام المفطرات ، مسأله 53612-199

1582 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل4، قبل از مسأله 13612-200

1583 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحة الصوم ، قبل از مسأله 1 (السادس )3672-216

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,808,386