خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - ضمان

1682 - کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادرکند؟
ج. میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی می باشد.

1683 - از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را بهمقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرضخود را تا سرِ موعدِِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیاشرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
ج. اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از اوبگیرید .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,959,878