خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز آیات/ - دستور نماز آیات - آیت الله العظمی امام خمینی

1507 - نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور آن این است که انسان بعد از نیت ، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه ، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد ورکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

1508 - در نماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد،َیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند وبه رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواندو به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلا به قصدسوره "قل هو الله احد" بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به رکوع رود، بعد بایستد وبگوید: "قل هو الله احد" دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید: "الله الصمد" باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: "لم یلد و لم یولد" و برود به رکوع بازهم سربردارد و بگوید: "و لم یکن له کفوا احد" و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعداز سربرداشتن ، دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد ازسجده دوم ، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

1509 - اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند، مانعی ندارد.

1510 - چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است ، در نماز آیات هم واجب و مستحب می باشد، ولی در نماز آیات مستحب است به جای اذان و اقامه سه مرتبه به قصد امید ثواب بگویند: "الصلاة".

1511 - مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم بگوید "سمع الله لمن حمده " و نیزپیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید، ولی بعد از رکوع پنجم و دهم ، گفتن تکبیر مستحب نیست .

1512 - مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند،و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع دهم بخواند، کافی است .

1513 - اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد،نماز باطل است .

1514 - اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است یا در رکوع اول رکعت دوم ،و فکرش به جایی نرسد، نماز باطل است . ولی اگر مثلا شک کند که چهار رکوع کرده یا پنج رکوع ، چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده ، باید رکوعی را که شک داردبجا آورده یا نه ، بجا آورد. واگر برای رفتن به سجده خم شده ، باید به شک خوداعتنا نکند.

1515 - هر یک از رکوعهای نماز آیات رکن است که اگر عمدا یا اشتباها کم یا زیاد شود، نماز باطل است .

1507 - عروةالوثقى ،فى صلاة الآیات ، قبل از مسأله 12531-726

1508 - عروةالوثقى ، فى صلاة الآیات ، قبلاز مسأله 12531-726

1509 - عروةالوثقى ، فى صلاةالآیات ، مسأله 12531-727

1510 - عروةالوثقى ، فى صلاة الآیات ،مسأله 22531-727

1511 - عروةالوثقى ، فى صلاة الآیات ، مسائل 4 و 52531-728

1512 - عروةالوثقى ، فى صلاة الآیات ، مسأله 32531-728

1513 - عروةالوثقى ، فى صلاة الآیات ، مسأله 62531-728

1514 - عروةالوثقى ، فى صلاة الآیات مسأله 62531-728

1515 - عروةالوثقى ، فى صلاة الآیات ، مسأله 72541-728


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,514,504