خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - حبس

2086 - اگر فردی زمین خود را برای مدّت معینی بر چیزی که وقف بر آن صحیح است حبس کند به این امید که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آیا زمین بعد از پایان مدّت به او بر می گردد و او حق انتفاع از آن را مانند سایر املاکش دارد؟
ج. اگر زمین، ملک شرعیِِ حبس کننده باشد و او آن را طبق موازین شرعی حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحّت است وآثار شرعی آن بر زمین مترتّب می شود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس کننده برمی گردد و مانند سایر املاک اوستبنا بر این منافع و نمائات آن برای اوست.

2087 - اگر ملکی که توسط مالک، حبس دائم بر چیزی که وقف بر آن صحیح است شده و یا ثلث میتی که وصیت به حفظعین آن برای ابد نموده تا درآمدهای آن در جهتی که معین کرده مصرف شود، توسط ورثه بین خودشان به عنوان ارث تقسیمشود و آن را در سند رسمی به نام خودشان ثبت کنند و یا آن را بدون مجوّز شرعی به دیگری بفروشند، آیا حرمت تملّک و بیعاملاک و آب ها و زمین های وقفی شامل آن هم می شود؟
ج. ملک و ثلثی که حبس دائم شده اند، در عدم جواز تملّک و بیع، در حکم وقف هستند و تقسیم آن ها بین ورثه به عنوان ارثو همچنین بیع آن ها باطل است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,422,596