خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - شرایط وقف

1999 - آیا وقف از کسی که اکراه بر آن شده صحیح است؟
ج. اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانی که اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحیح نیست .

2000 - بعضی از زرتشتی ها بیمارستانی ساخته اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خیر وقف کرده اند، با توجّه به ضوابط ومقررات وقف در فقه امامیه، آیا جایز است متولّی وقف در حال حاضر بر خلاف شرایط وقف نامه که در آن تصریح شده است: »اگر درآمد بیمارستان از هزینه های آن بیشتر شود باید با آن تعدادی تخت خریده و به تخت های موجود در بیمارستان اضافهشود«، عمل نماید؟
ج. در مواردی که وقف از مسلمان صحیح است از غیر مسلمان ـ اعم از کتابی و غیر کتابی ـ هم صحیح است، در نتیجه وقفبیمارستان برای استفاده در راه خیر تا هزار سال، هرچند وقف منقطع الآخر است، ولی صحّت آن از نظر شرعی بدون اشکال است،لذا عمل به شرایط واقف بر متولّی موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرایط و تعدّی از آن ها را ندارد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,473,663