خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - لباس نمازگزار/ - شرط سوم - آیت الله العظمی امام خمینی

821 - لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده ای که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند، خون از آن جستن می کند، نباشد. بلکه اگر ازحیوان مرده ای که مانند ماهی ، خون جهنده ندارد لباس تهیه کند، احتیاطواجب آن است که با آن نماز نخواند.

822 - باید چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته ، بنابراحتیاط واجب همراه نمازگزار نباشد، گرچه لباس او هم نباشد.

823 - اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه نمازگزارباشد یا با لباسی که از آنها تهیه کرده اند نماز بخواند، نمازش صحیح است .

821 - عروةالوثقى ، فى شرائط المصلى ، مسأله 9(الثالث )1871-558

822 - عروةالوثقى ،فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 111871-559

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,484,675