خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام خوردنیها و آشامیدنیها/ - چیزهایی که در غذا خوردن (1) مکروه است - آیت الله العظمی امام خمینی

2637 - چند چیز در غذا خوردن مکروه است : اول : در حال سیری غذا خوردن . دوم :پر خوردن و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش می آید.سوم : نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن . چهارم : خوردن غذای داغ .پنجم : فوت کردن چیزی که می خورد یا می آشامد. ششم : بعد از گذاشتن نان در سفره ،منتظر چیز دیگر شدن . هفتم :پاره کردن نان با کارد. هشتم : گذاشتن نان زیر ظرف غذا. نهم : پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به طوری که چیزی در آن نماند.دهم : پوست کندن میوه . یازدهم : دور انداختن میوه پیش از آن که کاملا آن رابخورد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,054,521