خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - نصاب طلا - آیت الله العظمی امام خمینی

1896 - طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است ، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسداگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست . ونصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد واگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود بایدزکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.

1896 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 3، قبل از مسأله 13952-285

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,737,404