خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - استمنا - آیت الله العظمی امام خمینی

1588 - اگر روزه دار استمنا کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود.

1589 - اگر بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل نیست . ولی اگرکاری کند که بی اختیار منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود.

1590 - هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد، محتلم می شود، یعنی در خواب منی از او بیرون می آید، می تواند در روز بخوابد. و چنانچه بخوابد و محتلم هم بشود، روزه اش صحیح است .

1591 - اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست ازبیرون آمدن آن جلوگیری کند.

1592 - روزه داری که محتلم شده ، می تواند بول کند و به دستوری که در مسأله 72گفته شد، استبرا نماید. ولی اگر بداند به واسطه بول یا استبرا کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می آید، در صورتی که غسل کرده باشد، نمی تواند استبرا کند.

1593 - روزه داری که محتلم شده ، اگر بداند منی در مجری مانده و در صورتی که پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می آید، بنابر احتیاط واجب بایدپیش از غسل بول کند.

1594 - اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری بکند، در صورتی که منی ازاو بیرون نیاید، روزه اش باطل نمی شود.

1595 - اگر روزه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند، درصورتی که عادت نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی از او خارج شود، اگرچه اتفاقا منی بیرون آید، روزه او صحیح است . ولی اگر شوخی را ادامه دهد تاآن جا که نزدیک است منی خارج شود، و خودداری نکند تا خارج گردد، روزه اش باطل است .

1588 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، بعد از مسأله 13 (الرابع)3542-179

1589 - عروةالوثقى ،فى المفطرات ، بعد از مسأله 13 (الرابع)3542-179

1590 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 143542-179

1591 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2 مسأله 153542-179

1592 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 153542-179

1593 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 163542-180

1594 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2،مسأله 173542-180

1595 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 183542-180

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,096,414