خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - واجبات نماز/ - موالات - آیت الله العظمی امام خمینی

1114 - انسان باید نماز را با موالات بخواند یعنی کارهای نماز مانند رکوع وسجود و تشهد را پشت سر هم بجا آورد و چیزهایی را که در نماز می خواند به طوری که معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد که نگویند نماز می خواند، نمازش باطل است .

1115 - اگر در نماز سهوا بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به قدری نباشد که صورت نماز از بین برود چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد باید آن حرفها یا کلمات را به طور معمول بخواند و اگر مشغول رکن بعد شده باشد نمازش صحیح است .

1116 - طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ موالات را به هم نمی زند.

1114 - عروةالوثقى ، فى الموالاة2411-697

1115 - عروةالوثقى ، فى الموالاة2411-697

1116 - عروةالوثقى ، فى الموالاة، مسأله 12411-697

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,191,298