خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات/ - چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است - آیت الله العظمی امام خمینی

2600 - چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است : اول : آنکه کارد را پشت حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت آن بریده شود. دوم : درجایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. سوم : در شب یا پیش از ظهر روزجمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. چهارم : خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد. و احتیاط آن است که پیش از بیرون آمدن روح ، پوست حیوان را نکنند و مغز حرام را که در تیره پشت است نبرند.و حرام است که پیش از بیرون آمدن روح ، سر حیوان را از بدنش جدا کنند، ولی بااین عمل حیوان حرام نمی شود.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,730,572