خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - تیمم/ - هفتم از موارد تیمم - آیت الله العظمی امام خمینی

678 - هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یامقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمم کند.

679 - اگر عمدا نماز را به قدری تاخیر بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشدمعصیت کرده ، ولی نماز او با تیمم صحیح است . اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بخواند.

680 - کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز اومی ماند یا نه ، باید تیمم کند.

681 - کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده ، چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود، اگر چه تیمم خود را نشکسته باشد، در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد، باید دوباره تیمم نماید.

682 - کسی که آب دارد اگر به واسطه تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، برای نمازهای بعد می تواند با همان تیمم نماز بخواند.

683 - اگر انسانی به قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نمازرا بدون کارهای مستحبی آن مثل اقامه و قنوت بخواند، باید غسل کند یا وضو بگیرد ونماز را بدون کارهای مستحبی آن به جا آورد. بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد، باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.

678 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 25 (السابع)1581-480

679 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 261581-480

680 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 271581-480

681 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 301581-482

682 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 301581-482

683 - عروةالثقى ،فى التیمم، مسأله 32159483


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,581,604