خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نجاسات/ - بول و غائط - آیت الله العظمی امام خمینی

83 - نجاسات یازده چیز است : اول : بول . دوم : غائط. سوم منی . چهارم : مردار.پنجم : خون . ششم و هفتم : سگ و خوک . هشتم : کافر. نهم : شراب . دهم : فقاع . یازدهم عرق شتر نجاست خوار.

84 - بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است . ولی فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارد، پاک است .

85 - فضله پرندگان حرام گوشت ، نجس است .

86 - بول و غائط حیوان نجاستخوار، نجس است . و همچنین است بول و غائط حیوانی که انسان آن را وطی کرده ، یعنی با آن نزدیکی نموده ، و گوسفندی که استخوان آن از خوردن شیر خوک ، محکم شده است .

83 - عروةالوثقى ، فى النجاسات 19 به بعد1-55 به بعد

84 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، قبل ازمسأله 1191-55

85 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، قبل از مسأله 1191-55

86 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ،قبل از مسأله 1191-55
منظور آقایان از حیوان نجاستخوار حیوانى است که عادت دارد از مدفوع انسان تغذیه کند،
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,179,526