خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات/ - چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است - آیت الله العظمی امام خمینی

2599 - چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب است : اول : موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند، وموقع سر بریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو، یا تا زیر بغل به یک دیگر ببندندو پاهایش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پرو بال بزند. دوم : کسی که حیوان را می کشد، رو به قبله باشد. سوم : پیش از کشتن حیوان ، آب جلوی آن بگذارند. چهارم : کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلا کاردرا خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,052,904