خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - مواردی که میشود نماز واجب را شکست - آیت الله العظمی امام خمینی

1159 - شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است ، ولی برای حفظ مال وجلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.

1160 - اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است .

1161 - اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از اومطالبه کند چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد باید در همان حال بپردازدو اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب او رابدهد، بعد نماز را بخواند.

1162 - اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است چنانچه وقت تنگ باشد بایدنماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمی زندباید در بین نماز تطهیر کند بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز را به هم می زند باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند.

1163 - کسی که باید نماز را بشکند اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ولی نماز او صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند.

1164 - اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید که اذان یااقامه را فراموش کرده ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند.

1159 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل40، قبل از مسأله 12511-723

1160 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة،فصل 40، قبل از مسأله 12511-723

1161 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 40، مسأله 32521-724

1162 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 40، مسأله 22521-724

1163 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 40، مسأله 42521-724

1164 - عروةالوثقى ، فصل 52، الشک فى الرکعات ، مسائل 2 و 12902-18

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,954,061