خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات/ - صید ماهی - آیت الله العظمی امام خمینی

2615 - اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است . و چنانچه در آب بمیرد، پاک است ولی خوردن آن حرام می باشد و ماهی بی فلس را، اگر چه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است .

2616 - اگر ماهی از آب بیرون بیفتد یا موج آن را بیرون بیندازد یا آب فرو رودو ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آن که بمیرد با دست یا به وسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است .

2617 - کسی که ماهی را صید می کند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد. ولی مسلمان باید بداند که آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده .

2618 - ماهی مرده ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته اند یا مرده ، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است و اگر در دست کافر باشد، اگر چه بگوید آن رازنده گرفته ام ، حرام می باشد.

2619 - خوردن ماهی زنده اشکال ندارد.

2620 - اگر ماهی زنده را بریان کنند یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردن آن اشکال ندارد.

2621 - اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده ، اشکال ندارد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,406,939