خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - احکام ظرفها - آیت الله العظمی امام خمینی

225 - ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده خوردن و آشامیدن ازآن ظرف حرام است و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیزپاک انجام داد، استعمال کنند. بلکه احتیاط واجب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را اگر چه ظرف هم نباشد، استعمال نکنند.

226 - خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها حرام است . ولی استعمال آنها در زینت اتاق حرام نیست . و نگاه داشتن نیز حرام نمی باشد.

227 - ساختن ظرف طلا و نقره و مزدی که برای آن می گیرند، حرام نیست .

228 - خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول عوضی هم که فروشنده می گیرد، حرام نیست .

229 - گیره استکان که از طلا یا نقره می سازند اگر بعد از برداشتن استکان ،ظرف به آن گفته شود، استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان حرام است . واگر ظرف به آن گفته نشود، استعمال آن مانعی ندارد.

230 - استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند، اشکال ندارد.

231 - اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدارآن فلز به قدری زیاد باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانعی ندارد.

232 - اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگر بریزد،این استعمال جایز است . ولی اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد و خالی کردن ظرف برای آن نباشد که غذا خوردن از ظرف طلا یا نقره جایز نیست ، این استعمال حرام می باشد.

233 - استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن ، اگر ازطلا یا نقره باشد، اشکال ندارد. و همچنین عطردان و سرمه دان و مثل اینها.

234 - استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد، و برای وضوو غسل هم در حال تقیه می شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد، بلکه گاهی واجب است .

235 - استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر، اشکال ندارد.

225 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ،قبل از مسأله 1511-153

226 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 3 و 4521-156

227 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 3 و 4521-156

228 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 3 و 4521-156

229 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ،مسائل 4 و 5521-156

230 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 5 و 6521-157

231 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 6 و 7521-157

232 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 12 و 13531-160

233 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 8 و 9 و 10521-157

234 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 18 و 19541-162

235 - عروةالوثقى ، فى حکم الاوانى ، مسائل 22 و 23541-163

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,623,030