خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خرید و فروش/ - فروش طلا و نقره به طلا و نقره - آیت الله العظمی امام خمینی

2119 - اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه ، درصورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است .

2120 - اگر طلا را به نقره ، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.

2121 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند، تحویل ندهند معامله باطل است .

2122 - اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته ، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است . ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده ، می تواند معامله را به هم بزند.

2123 - اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص ، و یامقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند معامله باطل است ، ولی فروختن خاک نقره به طلا، و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,502,187