خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - تیمم/ - چهارم از موارد تیمم - آیت الله العظمی امام خمینی

674 - هرگاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند، خود او یاعیال و اولاد او، یا رفیقش و کسانی که با او مربوطند مانند نوکر و کلفت از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد، باید به جای وضو و غسل ، تیمم نماید. و نیز اگر بترسد حیوانی که مانند اسب و قاطرمعمولا برای خوردن سرش را نمی برند، از تشنگی تلف شود، باید آب را به آن بدهد وتیمم نماید، اگر چه حیوان مال خودش نباشد. و همچنین است اگر کسی که حفظ جان اوواجب است به طوری تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد، تلف شود.

675 - اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به مقدار َشامیدن خود و کسانی که با او مربوطند داشته باشد، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند. ولی چنانچه آب را برای حیوانش بخواهد، باید آب نجس را به آن بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.

674 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 21 (الخامس)1561-475

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,359,970