خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طلاق/ - طلاق بائن و طلاق رجعی/ - احکام رجوع کردن - آیت الله العظمی امام خمینی

2524 - در طلاق رجعی مرد به دو قسم می تواند به زن خود رجوع کند : اول : حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است . دوم : کاری کند که از آن بفهمد رجوع کرده است .

2525 - برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگربدون این که کسی بفهمد بگوید: به زنم رجوع کردم ، صحیح است .

2526 - مردی که زن خود را طلاق رجعی داده اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کندکه دیگر به او رجوع نکند حق رجوع از بین نمی رود.

2527 - اگر زنی را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند، یا دو بار او را طلاق دهد وبعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم ، آن زن بر او حرام است ، ولی اگربعد از طلاق سوم به دیگری شوهر کند، با چهار شرط به شوهر اول حلال می شود، یعنی می تواند آن زن را دوباره عقد نماید: اول : آنکه عقد شوهر دوم همیشگی باشد و اگرمثلا یک ماهه یا یک ساله او را صیغه کند، بعد از آن که از او جدا شد، شوهر اول نمی تواند او را عقد کند. دوم : شوهر دوم بالغ باشد و با او نزدیکی و دخول کند، و بنابر احتیاط واجب باید انزال شود. سوم : شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد.چهارم : عده طلاق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,191,682