خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز - آیت الله العظمی امام خمینی

1263 - هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمدا کم یا زیاد کند اگر چه یک حرف آن باشد نماز باطل است .

1264 - اگر به واسطه ندانستن مسأله ، چیزی از اجزاء نماز را کم یا زیاد کند اگر آن جزء، رکن نباشد نمازش صحیح است اگر جاهل قاصر باشد، و الا به احتیاطواجب نماز باطل است .

1265 - اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند، و اگر بعد ازنماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضانماید.

1266 - اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش فراموش کرده نمازش باطل است ، و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید باید برگردد ودو سجده را بجا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز راتمام کند.

1267 - اگر پیش از گفتن " السلام علینا " یادش بیاید که دو سجده رکعت آخر رابجا نیاورده باید دو سجده را بجا آورد و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

1268 - اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر، از آخر نمازنخوانده ، باید مقداری را که فراموش کرده بجا آورد.

1269 - اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز رانخوانده چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد نمازرا باطل می کند مثلا پشت به قبله کرده ، نمازش باطل است و اگر کاری که عمدی وسهوی آن نماز را باطل می کند انجام نداده باید فورا مقداری که فراموش کرده بجاآورد.

1270 - هرگاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عمدا یا سهوااتفاق بیفتد نماز را باطل می کند مثلا پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید که دو سجده آخر را بجا نیاورده نمازش باطل است ولی اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند یادش بیاید باید برگردد و دو سجده ای را که فراموش کرده بجا آورد و تشهد و سلام را دوباره بعد از آن بگوید و دو سجده سهو برای سلامی که اول گفته بجا آورد و نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که اصل نماز را بعد از آن اعاده نماید.

1271 - اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده ، یا پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله بجا آورده ، باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

1263 - عروةالوثقى ، فى الخلل الواقع فى الصلاة، مسأله 22852-3

1264 - عروةالوثقى ، فى الخلل الواقع فى الصلاة، مسأله 32852-3

1265 - عروةالوثقى ، فى الخلل الواقع فى الصلاة، مسأله 52852-4

1266 - عروةالوثقى ، فى الخلل الواقع فى الصلاة، مسأله 152852-7

1267 - عروةالوثقى ، فى الخلل الواقع فى الصلاة، مسأله 152852-7

1268 - عروةالوثقى ، فى الخللالواقع فى الصلاة، مسأله 172872-8

1269 - عروةالوثقى ، فى الخلل الواقع فى الصلاة، مسأله 172872-8

1270 - عروةالوثقى ، فى الخلل الواقع فى الصلاة،مسأله 152852-7

1271 - عروةالوثقى ، فى صلاة المسافر، قبل از مسأله 13272-112

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,159,356