خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - مکان نمازگزار/ - جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است - آیت الله العظمی امام خمینی

898 - نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است : حمام ، زمین نمکزار، مقابل انسان ، مقابل دری که باز است ، در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد. و چنانچه زحمت باشد حرام ولی نمازباطل نیست ، مقابل آتش و چراغ ، در آشپزخانه و هر کجا که کوره آتش باشد،مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد، روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد،مگر آنکه روی آن پرده بکشند، در اطاقی که جنب در آن باشد، در جایی که عکس باشداگر چه روبروی نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر، در قبرستان .

899 - کسی که در محل عبور مردم نماز می خواند، یا کسی روبروی اوست ، مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است .

898 - عروةالوثقى ، فى الامکنة المکروهة2001-593

899 - عروةالوثقى ، فى الامکنة المکروهة، مسأله 32011-596

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,420,675