خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - کم شدن دو سوم آب انگور - آیت الله العظمی امام خمینی

202 - آب انگوری که جوش آمده ، پیش از آنکه ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند، نجس نیست ولی خوردن آن حرام است . ولی اگرثابت شود که مست کننده است ، حرام و نجس می باشد و فقط به سرکه شدن پاک و حلال می شود.

203 - اگر مثلا در یک خوشه غوره یک دانه یا دو دانه انگور باشد،چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود آبغوره بگویند و اثری از شیرینی درآن نباشد و بجوشد، پاک و خوردن آن حلال است .

204 - چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید، حرام نمی شود.

202 - عروةالوثقى ، فى المطهرات (السادس )461-136

203 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ،(السادس )، مسأله 2471-138

204 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، (السادس )، مسأله 7471-139


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,179,388