خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز قضا/ - نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است - آیت الله العظمی امام خمینی

1390 - اگر پدر نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده و می توانسته قضا کند بر پسر بزرگتر واجب است که بعد ازمرگش بجا آورد یا برای او اجیر بگیرد بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد واجب است به همین طور عمل کند و نیز روزه ای را که در سفر نگرفته اگرچه نمی توانسته قضا کند، واجب است که پسر بزرگتر قضا نماید یا برای او اجیربگیرد.

1391 - اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر نماز و روزه قضا داشته یا نه چیزی بر او واجب نیست .

1392 - اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که بجاآورده یا نه ، بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.

1393 - اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است ، قضای نماز و روزه پدربر هیچ کدام از پسرها واجب نیست ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و روزه اورا بین خودشان قسمت کنند یا برای انجام آن قرعه بزنند.

1394 - اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، بعداز آنکه اجیر نماز و روزه او را به طور صحیح بجا آورد، بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست .

1395 - اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر را بخواند باید به تکلیف خود عمل کند مثلا قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.

1396 - کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد اگر نماز و روزه پدر هم براو واجب شود هر کدام را اول بجا آورد صحیح است .

1397 - اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ یا دیوانه باشد، وقتی که بالغ شد یا عاقل گردید باید نماز و روزه پدر را قضا نماید، و چنانچه پیش ازبالغ شدن یا عاقل شدن بمیرد، بر پسر دوم چیزی واجب نیست .

1398 - اگر پسر بزرگتر پیش از آنکه نماز و روزه پدر را قضا کند بمیرد برپسر دوم چیزی واجب نیست .

1390 - عروةالوثقى ، فى قضاء الولى عن المیت ، قبل از مسأله 12641-755

1391 - عروةالوثقى ، فى قضاء الولى ، مسأله 162651-760

1393 - عروةالوثقى ، فى قضاء الولى ، مسأله 82641-758

1394 - عروةالوثقى ، فى قضاء الولى ، مسأله 102651-758

1395 - عروةالوثقى ، فى قضاء الولى ، مسائل 14 و 152651-759

1396 - عروةالوثقى ، فى قضاءالولى ، مسأله 222651-761

1397 - عروةالوثقى ،فى قضاء الولى ، مسأله 42641-757

1398 - عروةالوثقى ، فى قضاء الولى ، مسأله 32641-757

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,119,861