خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - بخت آزمایى

1237 - خرید و فروش بلیطهای بخت آزمایی و جایزه ای که مکلّف می برد، چه حکمی دارد؟
ج. خرید و فروش بلیطهای بخت آزمایی صحیح نیست و شخصی که جایزه را برده است، مالک آن نمی شود و حق دریافت آن را ندارد .

1238 - تهیه اوراقی که به نام ارمغان بهزیستی بین مردم منتشر می شود و پرداخت پول برای آن ها و شرکت در قرعه کشیاین برگه ها، چه حکمی دارد؟
ج. توزیع و نشر اوراق جمع آوری تبرّعات از مردم برای صرف آن در امور خیریه و تشویق و ترغیب متبرّعین با قید قرعه منعشرعی ندارد و همچنین پرداخت وجه برای تهیه این اوراق به قصد شرکت در امور خیر، مانعی ندارد .

1239 - شخصی ماشینی دارد که آن را در معرض بخت آزمایی قرار داده است، به این صورت که فرد شرکت کننده در مسابقهاقدام به خرید برگه ای که در تاریخ معین و به قیمت معینی قرعه کشی خواهد شد می کند و در پایان مدّت مذکور و شرکتکردن تعدادی از مردم، قرعه کشی صورت می گیرد و کسی که قرعه به نام او در آمده، برنده می شود و ماشین گران قیمت راتحویل می گیرد، آیا این روش برای فروش ماشین از طریق قرعه کشی شرعاً جایز است؟
ج. فروش ماشین به شخصی که در قرعه کشی شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتی که خرید و فروش بعد از قرعهکشی انجام پذیرد، اشکال ندارد، ولی تصرّف فروشنده در اموال افراد دیگری که مال خود را برای شرکت در قرعه کشی به اوپرداخت کرده اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند .

1240 - آیا فروش اوراق جمع آوری کمکهای خیرخواهانه عموم مردم به این صورت که بعداً قرعه کشی شده و قسمتی از مالجمع آوری شده به عنوان هدیه به برندگان داده شود و بقیه آن صرف کارهای عام المنفعه شود، جایز است؟
ج. نامگذاری این عمل تحت عنوان »بیع« صحیح نیست، بله انتشار این اوراق و جمع آوری کمک ها برای امور خیریه اشکالندارد و تشویق مردم به کمک کردن با وعده اعطای جایزه به کسی که قرعه به نام او در آید، جایز است. مشروط بر این که مردماین اوراق را به قصد شرکت در امور خیر، تهیه نمایند .

1241 - آیا خرید اوراق قرعه کشی بخت آزمایی (لوتو)، با توجه به این که تحت مالکیت شرکت خاصی است و ٪20 سود آنبه مؤسسه های خیریه زنان پرداخت می شود، جایز است یاخیر؟
ج. برگه های بخت آزمایی، مالیت ندارند واین اوراق در حکم آلت قمار هستند بنا بر این خرید و فروش آن ها جایز نیست ومبلغی را هم که برندگان قرعه کشی این برگه ها دریافت می کنند، حلال نیست .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,214,883