خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - لباس نمازگزار/ - شرط چهارم - آیت الله العظمی امام خمینی

824 - لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد. و اگر مویی ازآن هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است .

825 - اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه بربدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است .

826 - اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، اشکال ندارد. و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد.

827 - اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت ،چه در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه ، نماز با آن خواندن مانعی ندارد.

828 - اگر انسان احتمال دهد تکمه صدفی و مانند آن از حیوان است ، نمازخواندن با آن مانعی ندارد. و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد، نماز خواندن با آن مانع ندارد.

829 - با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشکال ندارد.

830 - اگر با لباسی که نمی داند که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند،نمازش صحیح است . ولی اگر فراموش کرده باشد، بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را دوباره بخواند.

824 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 13 (الرابع)1881-560

825 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 13 (الرابع)1881-560

826 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسائل 14 و 151881-560

827 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 181881-561

828 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 141881-560

829 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 171881-561

830 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 191881-561

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,361,703