خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - روزه های حرام و مکروه - آیت الله العظمی امام خمینی

1739 - روزه عید فطر و قربان حرام است ، و نیز روزی را که انسان نمی داندآخر شعبان است یا اول رمضان ، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد، حرام می باشد.

1740 - اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود، و همچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کند، بنابر احتیاط واجب بایدخودداری کند.

1741 - روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود، جایزنیست ، بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولی او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کنند، احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد.

1742 - اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد، و در بین روز پدر او را نهی کند، باید افطار کند.

1743 - کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد،باید روزه بگیرد. و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد، و اگر روزه بگیرد، صحیح نیست ، مگر آن که به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته .

1744 - اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نباید روزه بگیرد،و اگر روزه بگیرد صحیح نیست ، مگر آن که به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته .

1745 - کسی که عقیده اش این است که روزه برای او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد وبعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته ، باید قضای آن را بجا آورد.

1746 - غیر از روزه هایی که گفته شد، روزه های حرام دیگری هم هست که در کتابهای مفصل گفته شده است .

1747 - روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یا عید قربان ،مکروه است .

1739 - عروةالوثقى ، فى اقسام الصوم ، بعد از مسأله 23772-243

1740 - عروةالوثقى ، فى اقسام الصوم ، بعد از مسأله 2 (السابع)3782-244

1741 - عروةالوثقى ، فى اقسام الصوم ، بعد از مسأله 23772-243

1742 - عروةالوثقى ، فى اقسام الصوم ، بعد از مسأله 23772-243

1743 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحة الصوم ، قبل از مسأله 1 (السادس )3672-216

1744 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحة الصوم ، قبل از مسأله 1 (السادس )3672-216

1745 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحة الصوم ، قبل از مسأله 1 (السادس )3672-216

1746 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 15377 و 3782-243 و244

1747 - عروةالوثقى ، فى اقسام الصوم ، ذیل مسأله 23772-242

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,028,584,462