خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - شکیات/ - شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد/ - شک بعد از سلام - آیت الله العظمی امام خمینی

1179 - اگر بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه ، مثلا شک کند رکوع کرده یا نه یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر هر دو طرف شک او باطل باشد، مثلابعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت ، نمازش باطل است .

1179 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، قبل از مسأله 1 (الثالث )3032-51


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,093,486