خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - سهم سادات و انتساب به آنان

1009 - مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذیل را بیان فرمایید: 1. آیا من هم از سادات محسوب می شوم؟ 2. آیا فرزندان من هر چه قدر پایین روند، از سادات شمرده می شوند؟ 3. بین کسی که از طرف پدر سید است و کسی که از طرف مادر سید است، چه تفاوتی وجود دارد؟
ج. گرچه منتسبین به پیامبر اکرم (صلّی اﷲ علیه وآله) از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم (صلّی اﷲ علیه وآله) محسوب میشوند، ولی ملاک ترتّب آثار و احکام شرعی سیادت، انتساب از طرف پدر است .

1010 - آیا فرزندان عباس بن علی بن ابی طالب (علیهم السلام) احکام سایر سادات را دارند، مثلاً آیا طلبه علوم دینی کهمنسوب به این خانواده است، می تواند ملبس به لباس سادات شود؟ آیا اولاد عقیل بن ابی طالب هم این حکم را دارند؟
ج. کسی که از طرف پدر به عباس بن علی بن ابی طالب (علیهم السلام) منسوب است، سید علوی می باشد و همه سادات علویو عقیلی، هاشمی هستند و حق استفاده از مزایای خاص سادات هاشمی را دارند .

1011 - به تازگی به سند شخصی یکی از فرزندان عموی پدرم دست یافته ام که در آن اسم صاحب سند شخصی با عنوان سیدذکر شده، بنا بر این و با توجه به این که در میان فامیل مشهور است که ما از سادات هستیم و با قرینه بودن دلیلی که اخیراً بهآن دست یافته ام، خواهشمندم نظر مبارک خود را راجع به سیادت من بیان فرمایید.
ج. صرف ذکر عنوان سید در سندی که به نام یکی از اقوام نسبی شماست، حجت شرعی بر سیادت شما محسوب نمی شود، وتا زمانی که سیادت خود را با اطمینان یا با استناد به دلیل شرعی احراز نکرده اید، احکام و آثار شرعی سیادت بر شما مترتّب نمیشود .

1012 - کودکی را به فرزندی پذیرفته و نام او را علی گذاشته ام و برای گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کردم ودر آن جا برای فرزند خوانده ام لقب سید گذاشتند، ولی من به علت خوف از جدّم رسول اﷲ (صلّی اﷲ علیه وآله) آن رانپذیرفتم و در حال حاضر مردّد هستم بین این که فرزند خواندگی آن طفل را رد کنم و یا این که مرتکب معصیت قبول سیادتکسی شوم که سید نیست، کدام یک از دو راه را انتخاب کنم؟ امیدوارم مرا راهنمایی فرمایید.
ج. بر فرزند خواندگی آثار شرعی بنوّت مترتّب نمی شود، و کسی هم که از طرف پدر واقعی اش سید نیست، آثار و احکام سیادترا ندارد، ولی به هر حال نگهداری کودک بی سرپرست شرعاً عمل بسیار خوب و پسندیده ای است . موارد مصرف خمس، کسب اجازه، هدیه و شهریه حوزوی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,050,368,727