خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - احکام تخلی، بول و غائط کردن/ - مستحبات و مکروهات تخلی - آیت الله العظمی امام خمینی

78 - مستحب است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، و موقع وارد شدن به مکان تخلی اول پای چپ و موقع بیرون آمدن اول پای راست را بگذارد. وهمچنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند، و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

79 - نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است ، ولی اگر عورت خودرا به وسیله ای بپوشاند مکروه نیست . و نیز در موقع تخلی نشستن روبروی باد، و درجاده و خیابان و کوچه و درب خانه ، و زیر درختی که میوه می دهد، و چیز خوردن وتوقف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست مکروه است . و همچنین است حرف زدن درحال تخلی ، ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خدا بگوید، اشکال ندارد.

80 - ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب خصوصا آب ایستاده ، مکروه است .

81 - خودداری کردن از بول و غائط مکروه است . و اگر ضرر برساند، بایدخودداری نکند.

82 - مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع وبعد از بیرون آمدن منی بول کند.

78 - عروةالوثقى ، فى مستحبات التخلى و مکروهاته ، قبل از مسأله 1591-178

79 - عروةالوثقى ،فى مستحبات التخلى و مکروهاتها، قبل از مسأله 1601-179

80 - عروةالوثقى ، فى مستحبات التخلى و مکروهاته ،قبل از مسأله 1601-179

81 - عروةالوثقى ، فى مستحبات التخلى و مکروهاته ، مسأله 1601-182

82 - عروةالوثقى ، فى مستحبات التخلى و مکروهاته ،مسأله 2601-182

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,366,836