خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - چیزهایی که در نماز مکروه است - آیت الله العظمی امام خمینی

1157 - مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند وچشمها را هم بگذارد یا به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود بازی کند و انگشتها را داخل هم نماید و آب دهان بیندازد و به خط قرآن یا کتاب یا خطانگشتری نگاه کند و نیز مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه می باشد.

1158 - موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و غائطمکروه است نماز بخواند و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد درنماز مکروه می باشد و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است .

1157 - عروةالوثقى ، المکروهات فى الصلاة، قبل از مسأله 12511-722

1158 - عروةالوثقى ، المکروهات فى الصلاة، قبل از مسأله 12511-722

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,083,953