خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - غسل مس میت - آیت الله العظمی امام خمینی

521 - اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مس میت نماید، چه در خواب مس کندچه در بیداری ، با اختیار مس کند یا بی اختیار. حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد، باید غسل کند. ولی اگر حیوان مرده ای را مس کند، غسل بر او واجب نیست .

522 - برای مس مرده ای که تمام بدن او سرد نشده ، غسل واجب نیست ، اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.

523 - اگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی میت ، یا موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست .

524 - برای مس بچه مرده ، حتی بچه سقط شده ای که چهار ماه او تمام شده کسل میت واجب است ، بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده ای که از چهار ماه کمتر دارد غسل کرد. بنابر این اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید، مادراو باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتراست مادر او غسل نماید.

525 - بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا می آید، وقتی بالغ شد، واجب است غسل مس میت کند.

526 - اگر انسان میتی را که سه غسل او کاملا تمام شده مس نماید، غسل بر او واجب نمی شود. ولی اگر پیش از آنکه غسل سوم تمام شود جایی از بدن او را مس کند، اگرچه غسل سوم آن جا تمام شده باشد باید غسل مس میت نماید.

527 - اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مس کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد، باید غسل مس میت نماید.

528 - اگر از بدن زنده قسمتی که دارای استخوان است جدا شود و پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نماید، باید غسل مس میت کند. ولی اگر قسمتی که جدا شده ، استخوان نداشته باشد، برای مس آن غسل واجب نیست . و از بدن مرده ای که غلسش نداده اند اگر چیزی جدا شود که در حال اتصال مس آن موجب غسل می شد، بعد از انفصال نیز مس آن موجب غسل است .

529 - برای مس استخوان و دندانی که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده اند، باید غسل کرد، ولی برای مس استخوان و دندانی که از زنده جدا شده وگوشت ندارد، غسل واجب نیست .

530 - غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند. ولی کسی که غسل مس میت کرده ، اگر بخواهد نماز بخواند، باید وضو هم بگیرد.

531 - اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید، یک غسل کافی است .

532 - برای کسی که بعداز مس میت غسل نکرده است ، توقف در مسجد و جماع و خواندن سوره هایی که سجده واجب دارد، مانعی ندارد. ولی برای نماز و مانندآن باید غسل کند و وضو بگیرد.

521 - عروةالوثقى ، غسل مس المیت ، قبل از مسأله 11151-365

522 - عروةالوثقى ، غسل مس المیت ، قبل از مسأله 11151-365

523 - عروةالوثقى ، غسل مسالمیت ، مسأله 11151-366

524 - عروةالوثقى ، غسل میت المیت ، قبل از مسأله 1 ومسأله 8115 و 1161-365 و 368

525 - عروةالوثقى ، غسل مس المیت ، مسائل 5 و 81161-368

526 - عروةالوثقى ، غسل مسالمیت ، قبل از مسأله 11151-365

527 - عروةالوثقى ، غسل مس المیت ،مسأله 51161-368

528 - عروةالوثقى ،کسل مس المیت ، مسأله 21151-366

529 - عروةالوثقى ، غسل مس المیت ، مسأله 21151-366

530 - عروةالوثقى ، غسلمس المیت ، مسائل 14 و 151161-369

531 - عروةالوثقى ، غسل مس المیت ، مسأله 191161-370

532 - عروةالوثقى ، غسل مس المیت ، مسأله 173161-370

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,078,269