خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نمازهای مستحب/ - وقت نافله های یومیه - آیت الله العظمی امام خمینی

768 - نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود. و وقت آن از اول ظهراست تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعداز ظهر پیدا می شود، به اندازه دو هفتم آن شود. مثلا اگر درازی شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدارسایه ای که بعد از ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است .

769 - نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود. و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به چهار هفتم آن برسد. و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتراست نافله ظهر را بعد از نماز ظهر، و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند. وبنابر احتیاط واجب ، نیت ادا و قضا نکند.

770 - وقت نافله مغرب ، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می شود، از بین برود.

771 - وقت نافله عشا، بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است . و بهتراست بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.

772 - نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود. و وقت آن بعد ازگذشتن از نصف شب ، به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است . ولی احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند، مگر آن که بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند، که در این صورت مانعی ندارد.

773 - وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح ، و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

774 - مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند آن را در اول شب بجا آورد.

768 - عروةالوثقى ، اوقات الرواتب ، مسأله 11741-523

770 - عروةالوثقى ، فى اوقات الرواتب ، مسأله 41741-524

771 - عروةالوثقى ، فى اوقات الرواتب ،مسأله 51741-524

772 - عروةالوثقى ، فى اوقات الرواتب ، مسأله 61741-524

773 - عروةالوثقى ، فى اوقات الرواتب ، مسأله 81741-525

774 - عروةالوثقى ، فى اوقات الرواتب ، مسأله 91741-525

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,098,619