خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام خرید و فروش/ - معاملات مکروه - آیت الله العظمی امام خمینی

2054 - عمده معاملات مکروه از این قرار است : اول : بنده فروشی . دوم : قصابی . سوم : کفن فروشی . چهارم : معامله با مردمان پست . پنجم : معامله بین اذان صبح و اول آفتاب . ششم : آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینهاقرار دهد. هفتم : آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله اوشود.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,427,862