خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - واجبات نماز/ - سجود/ - مستحبات و مکروهات سجده - آیت الله العظمی امام خمینی

1091 - در سجده چند چیز مستحب است :1- کسی که ایستاده نماز می خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملا ایستاد وکسی که نشسته نماز می خواند بعد از آن که کاملا نشست برای رفتن به سجده تکبیربگوید.2- موقعی که مرد می خواهد به سجده برود اول دستها را و زن اول زانوها را به زمین بگذارد.3- بینی را به مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.4- درحال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد بطوری که سرآنها رو به قبله باشد.5- در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند: "یا خیرالمسؤولین و یا خیرالمعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فانک ذوالفضل العظیم "، یعنی ای بهترین کسی که از او سؤال می کنند و ای بهترین عطا کنندگان ، روزی بده به من وعیال من از فضل خودت ، پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی .6- بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.7- بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.8- بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت "استغفر الله ربی و اتوب الیه " بگوید.9- سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دستها را روی رانها بگذارد.10- برای رفتن به سجده دوم در حال آرامی بدن "الله اکبر" بگوید.11- در سجده ها صلوات بفرستد و اگر آن را به قصد ذکری که در سجده ها دستورداده اند بگوید اشکال ندارد.12- در موقع بلند شدن ، دستها را بعد از زانوها از زمین بردارد .13- مردها آرنجها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارندو زنها آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند.و مستحبات دیگر سجده در کتابهای مفصل گفته شده است .

1092 - قرآن خواندن در سجده مکروه است و نیز مکروه است برای برطرف کردن گردو غبار جای سجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است . و غیر اینها مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است .

1091 - عروةالوثقى ، فى مستحبات السجود2341-682

1092 - عروةالوثقى ، فى مستحبات السجود، مسأله 22351-684

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,643,132