خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - واجبات نماز/ - قیام <ایستادن> - آیت الله العظمی امام خمینی

958 - قیام در موقع گفتن تکبیرة الاحرام و قیام پیش از رکوع که آن را قیام متصل به رکوع می گویند رکن است . ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد ازرکوع ، رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند، نمازش صحیح است .

959 - واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین کند که در حال ایستادن تکبیر گفته است .

960 - اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید که رکوع نکرده ، باید بایستد و به رکوع رود. و اگر بدون این که بایستد به حال خمیدگی به رکوع برگردد، چون قیام متصل به رکوع را بجا نیاورده ، نماز او باطل است .

961 - موقعی که ایستاده است باید بدن را حرکت ندهد و به طرفی خم نشود وبه جایی تکیه نکند. ولی اگر از روی ناچاری باشد، یا در حال خم شدن برای رکوع پاها را حرکت دهد، اشکال ندارد.

962 - اگر موقعی که ایستاده از روی فراموشی بدن را حرکت دهد یا به طرفی خم شودیا به جایی تکیه کند اشکال ندارد. ولی در قیام موقع گفتن تکبیرة الاحرام وقیام متصل به رکوع اگر از روی فراموشی هم باشد، بنابر احتیاط واجب باید نمازرا تمام کند و دوباره بخواند.

963 - باید در موقع ایستادن هر دو پا روی زمین باشد. ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد، و اگر روی یک پا هم باشد اشکال ندارد.

964 - کسی که می تواند درست بایستد، اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد که به حال ایستادن معمولی نباشد، نمازش باطل است .

965 - موقعی که انسان در نماز می خواهد کمی جلو یا عقب رود یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید، ولی "بحول الله و قوته اقوم واقعد" را باید در حال برخاستن بگوید، و در موقع گفتن ذکرهای واجب هم بدن بایدبی حرکت باشد. بلکه احتیاط واجب آن است که در موقع گفتن ذکرهای مستحبی نماز، باید بدنش آرام باشد.

966 - اگر در حال حرکت بدن ذکر بگوید، مثلا موقع رفتن به رکوع یا رفتن به سجده تکبیر بگوید، چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور داده اند بگوید، باید احتیاطا نماز را دوباره بخواند. و اگر به این قصد نگوید بلکه بخواهدذکری گفته باشد، نماز صحیح است .

967 - حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد.

968 - اگر موقع خواندن حمد و سوره یا خواندن تسبیحات بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتیاط واجب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن ، آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.

969 - اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشیند، و اگر از نشستن هم عاجز شود باید بخوابد، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند.

970 - تا انسان می تواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند. مثلا کسی که در موقع ایستادن بدنش حرکت می کند یا مجبور است به چیزی تکیه دهد یا بدنش را کج کند یا خم شود یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد، باید به هر طور که می تواند ایستاده نماز بخواند. ولی اگر به هیچ قسم حتی مثل حال رکوع هم نتواند بایستد، باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند.

971 - تا انسان می تواند بنشیند، نباید خوابیده نماز بخواند. و اگر نتواند راست بنشیند باید هر طور که می تواند بنشیند، و اگر به هیچ قسم نمی تواند بنشیند باید به طوری که در احکام قبله گفته شد به پهلوی راست بخوابد، و اگر نمی تواند به پهلوی چپ ، و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.

972 - کسی که نشسته نماز می خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستدو رکوع را ایستاده بجا آورد، باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود. و اگرنتواند، باید رکوع را هم نشسته بجا آورد.

973 - کسی که خوابیده نماز می خواند، اگر در بین نماز بتواند بنشیند، بایدمقداری را که می تواند نشسته بخواند. و نیز اگر می تواند بایستد، باید مقداری راکه می تواند ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند.

974 - کسی که نشسته نماز می خواند، اگر در بین نماز بتواند بایستد باید مقداری را که می تواند ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند.

975 - کسی که می تواند بایستد، اگر بترسد که به واسطه ایستادن مریض شود یا ضرری به او برسد، می تواند نشسته نماز بخواند. و اگر از نشستن هم بترسد، می تواندخوابیده نماز بخواند.

976 - اگر انسان احتمال بدهد که تا آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند، می تواند اول وقت نماز بخواند، اگر چه احتیاط آن است که نماز را تأخیربیندازد.

977 - مستحب است در حال ایستادن بدن را راست نگهدارد، شانه ها را پایین بیندازد، دستها را روی رانها بگذارد، انگشتها را به هم بچسباند، جای سجده را نگاه کند، سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازد، با خضوع و خشوع باشد، پاها را پس و پیش نگذارد، اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.

958 - عروةالوثقى ، فى القیام ، قبل از مسأله 12151-632

959 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 12151-632

960 - عروةالوثقى ، فى القیام ، قبل از مسأله 12151-632

961 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 82161-634

962 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 102161-635

963 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسائل 8 و 112161-634 و 635

964 - عروةالوثقى ، فى القیام ،مسأله 82161-635

965 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 292181-641

966 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 292181-641

967 - عروةالوثقى ، فى مستحبات القرائة، مسأله 92261-663

968 - عروةالوثقى ، فى مستحبات القرائة، مسأله 112261-663

969 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 252181-640

970 - عروةالوثقى ، فى القیام ،مسائل 14 و 152161-636

971 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 152161-637

972 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 272181-641

973 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 262171-640

974 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 262171-640

975 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 232171-640

976 - عروةالوثقى ، فى القیام ، مسأله 222171-640

977 - عروةالوثقى ، فى القیام ،مسأله 322181-642

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,116,823