خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - آب مطلق و مضاف/ - آب کر - آیت الله العظمی امام خمینی

16 - آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هریک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پر کند، و وزن آن از 128 من تبریز 20 مثقال کمتر است ، و به حسب کیلوی متعارف بنابر اقرب 419/377کیلوگرم می شود.

17 - اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کر برسد، چنانچه به واسطه آن بویا رنگ و یا مزه آب تغییر کند آب نجس می شود، و اگر تغییر نکند، نجس نمی شود.

18 - اگر بوی آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند، نجس نمی شود.

19 - اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یامزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد،تمام آب نجس می شود. و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد، فقط مقداری که بو یا مزه یا رنگ آن تغییر کرده نجس است .

20 - آب فواره اگر متصل به کر باشد آب نجس را پاک می کند در صورتی که مخلوط با آن شود. ولی اگر قطره قطره روی آن آب نجس بریزد آن را پاک نمی کند،مگر آنکه چیزی روی فواره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن ، به آب نجس متصل شود و با آن مخلوط گردد.

21 - اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند، آبی که از آن چیزمی ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است .

22 - اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد، چنانچه نجاست به آن برسد نجس می شود، و هر قدر از یخ هم آب شود نجس است .

23 - آبی که به اندازه کر بوده اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه ، مثل آب کر است ، یعنی نجاست را پاک می کند و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی شود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نه ، حکم آب کر ندارد.

24 - کر بودن آب به دو راه ثابت می شود: اول : آنکه خود انسان یقین کند. دوم : آنکه دو مرد عادل خبر دهند.

16 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل الماء الراکد بلا مادة، مسأله 2131-35

17 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، مسأله 9111-30

18 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، مسأله 9111-30

19 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، مسأله 13121-31

22 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل الماء الراکد بلا مادة، مسأله 6131-36

23 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل الماء الراکد بلا مادة، مسأله 7141-36

24 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماءالبئر النابع بمنزلة الجارى، مسأله 9161-46

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,694,368